Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci

Národní orgán pro koordinaci (NOK)

Národní orgán pro koordinaci (NOK) je centrálním metodickým a koordinačním subjektem pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie v programovém období 2007–2013 a 2014–2020.

Národní orgán pro koordinaci zodpovídá za řízení a koordinaci realizace a naplňování stanovených cílů Národního strategického referenčního rámce  pro programové období 2007–2013 a Dohody o partnerství  pro programové období 2014–2020 v České republice.

Roli Národního orgánu pro koordinaci plní Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na základě usnesení vlády ČR č. 198 z 22. února 2006 a č. 448 z 12. června 2013.
 

Role NOK

Centrální metodická a koordinační role NOK vychází z následujících základních principů efektivního řízení:

 • existence jednoho centrálního metodického orgánu v oblasti implementačního prostředí,
 • existence centrálního koordinačního orgánu pro sledování realizace všech programů spolufinancovaných z fondů EU,
 • existence jednoho oficiálního partnera vůči Evropské komisi (EK) v otázce realizace politiky soudržnosti,
 • existence jednoho správce monitorovacího systému,
 • existence jednoho centrálního orgánu pro oblast publicity a budování absorpční kapacity.


Centrální řízení a koordinace je pro programové období 2014–2020 posilováno jednak na základě zkušeností z programového období 2007–2013 a provedených evaluací v oblasti efektivity systému řízení a implementace fondů EU v ČR, jednak s ohledem na nařízení EU  pro oblast politiky soudržnosti, ale i rozvoje venkova a společné rybářské politiky  v programovém období 2014–2020, ve kterých se objevují prvky, které vyžadují daleko silnější řízení a koordinaci na centrální úrovni k dosažení cílů a priorit Dohody o partnerství. Cílem nastavení systému a činností NOK je zejména zajištění schopnosti ČR efektivně vyčerpat celou přidělenou alokaci z fondů EU.
 

Činnosti NOK

1) Metodická role pro funkční implementační prostředí

 • Metodická role spočívá v nastavení jednotných minimálních standardů a pravidel pro realizaci všech programů spolufinancovaných z fondů EU zejména v oblasti monitorování, provádění evaluací, výběru a hodnocení projektů, způsobilých výdajů, řízení rizik apod.

2) Koordinace pro dosahování výsledků

 • Další stěžejní činností NOK je sledování  a vyhodnocování  realizace programů. Na základě identifikace a vyhodnocení rizik v jednotlivých programech NOK předkládá návrhy opatření ke zlepšení výsledků a koordinuje související procesy směřující k naplnění cílů a priorit stanovených Národním strategickým referenčním rámcem a Dohodou o partnerství.

3) Partner Evropské komise pro efektivní komunikaci

 • NOK plní roli hlavního partnera vůči EK v oblasti implementace fondů EU v České republice. Informuje EK souhrnně o realizaci programů spolufinancovaných z fondů EU a řeší s ní nastalé problémy a rizika.

4) Správce monitorovacího systému pro zabezpečení kvalitních dat

 • NOK také zabezpečuje jednotný informační systém     pro účely řízení, koordinace, monitorování a vyhodnocování (evaluace) programů a jejich operací ve všech úrovních administrativního a finančního řízení.

5) Publicitní činnost pro zajištění informovanosti a absorpční kapacity

 • NOK zabezpečuje jednotnou a srozumitelnou informační kampaň o čerpání prostředků z fondů EU v České republice a koordinuje aktivity řídicích orgánů v této oblasti. Cílem publicitních aktivit  je zajištění poskytování transparentních informací o všech programech a možnostech financování za přispění fondů EU. To také souvisí s vytvářením absorpční kapacity .

6) Další činnosti:

 • koordinace naplňování předběžných podmínek  stanovených Evropskou komisí pro programové období 2014–2020,
 • rozvoj a posilování strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci programového období, Dohody o partnerství či jednotlivých programů, obecně též důraz na kvalitu strategické práce v ČR,
 • podpora rozvoje institucionálních a administrativních kapacit , znalostí a dovedností pracovníků zapojených do realizace programů,
 • dohled nad respektováním pravidel stanovených příslušnými evropskými a národními předpisy v oblasti implementace fondů EU,
 • koordinace vypracování výročních zpráv předkládaných Evropské komisi a dalších zpráv, včetně části Národního programu reforem věnované podpoře Strategie Evropa 2020 prostřednictvím fondů EU,
 • spolupráce s ostatními partnerskými orgány, zejména pak s Ministerstvem financí (Auditní orgán, Platební a certifikační orgán), a ostatními subjekty implementační struktury.