Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Principy úspěšného projektu

Principy úspěšného projektu

Jak docílit, aby byl projekt dobře realizován? Následující body vám přehledně ukáží, všechny nutné kroky pro to, aby byl projekt úspěšný.
þ  Našel jsem vhodný operační program? Ověřil jsem si, že můj záměr spadá pod zvolenou prioritní osu a oblast podpory? (Pozn.: Pokud ji zvolený operační program má; neplatí vždy.)Archivuji veškeré potřebné dokumenty pro případ kontroly (administrativní nebo na místě)?
þ  Jsem oprávněný žadatel?
þ  Prostudoval jsem si všechny podmínky dotace a jsem schopen je plnit?
þ  Mám ucelenou přestavu o projektu včetně jeho konkrétních cílů a aktivit, které je naplní?    
þ  Naplánoval jsem si časový harmonogram projektu včetně jednotlivých etap, do kterých jsem rozdělil jednotlivé aktivity projektu?
þ  Udělal jsem si cenový průzkum a navrhl rozpočet v návaznosti na jednotlivé etapy projektu?
þ  Jsem schopen zajistit finance, než proběhne proplacení?
þ  Vytvořil jsem si SWOT analýzu a identifikoval příležitosti i rizika svého projektu?
þ  Napsal jsem projektovou žádost včas, mám všechny potřebné dokumenty a přílohy?
þ  Je projekt napsán v souladu s doporučenou metodikou?
þ  Vzal jsem při sepsání žádosti v potaz hodnotící a bodová kritéria?
þ  Vím, kdy a jakým způsobem mám předložit žádost o dotaci k posouzení?
   

þ  Plním stanovené cíle projektu? Informuji řídící orgán o veškerých změnách od schválení projektové žádosti?
þ Realizuji výběrová řízení podle pravidel/v souladu se zákonem o veřejných zakázkách?
þ Předkládám pravidelně průběžné monitorovací zprávy o aktuálním stavu projektu?
þ Předložil jsem žádost o platbu a jsem schopen odůvodnit překládané výdaje? Mám k tomu potřebné doklady?
þ Informuji veřejnost o přidělení dotace formou povinné publicity?
þ Plní můj projekt stanovené cíle i po svém ukončení, jak je uvedeno ve smlouvě o financování (po dobu 3-5let)?
þ Podávám řídícímu orgánu pravidelné zprávy o udržitelnosti projektu?
   

Principy úspěšného projektu