Jste zde: Úvodní strana > Novinky > MMR poskytne z IROP dvě miliardy na ...

MMR poskytne z IROP dvě miliardy na sociální bydlení

08.03.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) další výzvy na sociální bydlení. Jedná se o výzvy Sociální bydlení II. a Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II. Pro žadatele jsou v tomto roce připraveny na sociální bydlení dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
„Letos jsme pro žadatele připravili hned několik novinek, které snad ještě více napomohou realizaci projektů, které jsou určeny pro lidi v bytové nouzi. Významnou změnou je, kromě povolení nové výstavby sociálních bytů, také navýšení maximálního počtu sociálních bytů z osmi na dvanáct na objekt nebo samostatný vchod. Reagujeme tím na připomínky žadatelů, s nimiž stále intenzivně diskutujeme, aby měly výzvy pokud možno co nejefektivnější dopad,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová s tím, že další změnou je i prodloužení doby udržitelnosti projektů na dvacet let, která je kompenzovaná vyšší podporou.

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi  získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů formou nákupu, rekonstrukce a nově také výstavbu sociálních bytů či adaptaci nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a na pořízení základního vybavení.

O podporu mohou až do 18. 9. 2018 žádat obce, nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení), církve a církevní organizace.

Více informací o výzvě č. 79 Sociální bydlení II. naleznete zde.
Více informací o výzvě č 80 Sociální bydlení v SVL II. naleznete zde.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro výzvu č. 79 připraveno 600 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 105,9 mil. Kč a pro výzvu č. 80 je připraveno 1,4 mld. Kč a ze státního rozpočtu 247, 1 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí u podpory v režimu de minimis SOHZ 15 mil. Kč a u podpory v režimu SOHZ dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU 300 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 0,5 mil. Kč. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2021.

Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz      od 14. června 2018, formulář žádosti o podporu v MS2014+ bude zpřístupněn od 5. 4. 2018.

Kontaktní informace na  územní odbory Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 v Praze Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádá seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP. Registrace bude spuštěna dne 26. března 2018 v 10 hod., více informací naleznete na stránkách obou výzev a bude také vydána novinka na webu IROP.